So lles falta falar Só lles falta falar (CIF: G70278403) é unha asociación privada con personalidade e capacidade de obrar, sen animo de lucro e de interese social, creada ao abeiro do disposto na Lei orgánica 1/2002 do 22 de marzo de 2002, e polas demais lexislacións existentes en materia de Asociacións - Santiago de Compostela - Teléfono FAX: 881 979 702 - info@sollesfaltafalar.org . © So lles falta falar. 2009. All rights reserved.